Manažér starostlivosti o zákazníkov

Miesto výkonu práce:Dolný Kubín, príp. Martin
Finančné ohodnotenie:Základná fixná hrubá mzda vo výške 1260 € + variabilná odmena 540 €. + variabilná ročná odmena (540 € x 12 mesiacov) je naviazaná na splnenie ročných cieľov a vyplácaná 2x ročne v zálohe a doplatku na základe ich reálneho plnenia + pomer „fixnej“ základnej hrubej mzdy a variabilnej odmeny je 70:30.
Termín nástupu:OKTÓBER 2022

Do nášho tímu Podpora B2B zákazníkom hľadáme proklientsky orientovanú posilu, pre ktorú bude spokojnosť našich kľúčových zákazníkov absolútnou prioritou. Poslaním pracovnej pozície je poskytovanie servisných činností zákazníkom v segmente B2B, komodite elektrická energia. Dôležitou súčasťou práce je aj podpora obchodných zástupcov v back office činnostiach. Ako manažér starostlivosti o zákazníkov budete predovšetkým zodpovedný za:

 • komplexný administratívny a informačný servis našim zákazníkom pôsobiacim v segmente B2B, komodite elektrická energia (napr.: zabezpečenie zmeny technických údajov odberných miest, pripojenie odberných miest, ukončenie dodávky do odberných miest, ...),
 • dennú komunikáciu a spoluprácu s obchodnými zástupcami pri riešení operatívnych požiadaviek zákazníkov,
 • vykonávanie podporných činností pred a po uzatvorení zmluvnej dokumentácie,
 • prácu v informačných systémoch (SAP, DMS),
 • prípravu štatistík a reportov podľa požiadaviek zákazníkov a obchodníkov,
 • riešenie prípadných sťažností a reklamácií.

Naše partnerské vzťahy so zákazníkmi sú založené na dlhoročnej spolupráci, dôvere a budovaní osobných vzťahov. S tým súvisí požiadavka na váš flexibilný prístup pri ich podpore, ktorá môže byť vo forme konzultácie, prípravy štatistík, overenia údajov v IS až po spracovania a kontrolu finálnej zmluvnej dokumentácie. Uvítame proaktívny a samostatný prístup k práci, ktorým budete v konečnom dôsledku našim zákazníkom a Vašim kolegom nápomocný pri napĺňaní stanovených cieľov. Pri spracovaní širokého portfólia dokumentácie či príprave reportov oceníme precíznosť, spoľahlivosť a orientáciu na najmenší detail pri práve spracovávanej úlohe či požiadavke.

Hľadáme osobnosť, pre ktorú sú prirodzené vlastnosti ako ochota, ústretovosť, podpora a tímovosť. Výhodou, avšak nie podmienkou, sú znalosti oblasti energetiky, špeciálne elektrickej energie, ktorej správa sa zastrešuje prostredníctvom informačného systému SAP.  Rozhodujúcimi sú pre nás však osobnostné predpoklady, nakoľko do odbornej problematiky Vás zaškolíme.

V rámci adaptácie zabezpečíme Vaše dôkladné zaškolenie do našich informačných systémov, pracovných postupov a procesov. V prípade úspechu budete pracovať v našich priestoroch z Martina alebo Dolného Kubína podľa Vašej osobnej preferencie.

Ponúkame:

 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU do 30.06.2022                                            NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Pavol Tichý, tel. +421 41 519 2497, e-mail kariera@sse.skDO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.