Ekonóm účtovníctva

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Základná hrubá mzda minimálne € 801,- (finálne ohodnotenie bude závisieť od profilu úspešného kandidáta) a ďalej: + výkonnostná kvartálna odmena do výšky 20 % + 13. a 14. plat vo výške 56 % + ďalšie zložky mzdy (odmeny naviazané na pracovný výkon, výsledky spoločnosti, ako aj ďalšie zložky odmeňovacieho systému)
Termín nástupu:IHNEĎ, PRÍP. DOHODOU

Naša pozícia nie je určená pre absolventa bez praxe. Naopak, hľadáme kolegyňu, či kolegu s ekonomickým vzdelaním a s odbornými vedomosťami na úrovni znalostí postupov, procesov a príslušnej legislatívy:

 • znalosť Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • znalosť Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva,
 • znalosť Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a ďalších.

V našej spoločnosti účtovné procesy zastrešujeme v programe v programe SAP a počas pracovného dňa využívate k svojej práci ako MS Excel, tak aj MS Word. Výhodou sú práve skúsenosti účtovania v programe SAP.

Vašou každodennou pracovnou náplňou bude účtovanie vybraných účtovných prípadov a vykonávanie všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné, aby stav účtov hlavnej a vedľajších účtovných kníh bol vykazovaný priebežne, aktuálne a správne. Sú to nielen činnosti súvisiace s účtovnou závierkou, ale aj vytváranie zostáv v systéme SAP podľa požiadaviek manažmentu, kontrolných orgánov a audítorov.

Komunikujete na dennej báze s kolegami, s internými útvarmi, ako aj externými subjektmi. Prirodzenou súčasťou práce je archivácia účtovných dokladov.

Táto pracovná pozícia, spolu s organizačnou jednotkou je súčasťou tímu kolegov, ktorí zastrešujú činnosti v oblasti účtovníctva a závierkových prác.

Každodennou súčasťou je zodpovedný a spoľahlivý prístup k práci. Dôležitý je dôraz na precíznosť, samostatnosť, lojálnosť k tímu, tímovú spoluprácu a ochotu pracovať nadčas.

Jedná sa o pracovnú pozíciu, kde činnosti sú vykonávane na rutinnej pravidelnej báze, pri zachovaní systematickosti a analytického pohľadu na vykonávané činnosti.

Váš najužší pracovný tím by bol čisto dámsky a pracujeme všetci spoločne „v open space“ kancelárii v sídle našej spoločnosti v mestskej časti Žilina - Závodie. Budeme pre Vás oporou, do všetkých činností a procesov Vás zaučíme. Zároveň však očakávame od Vás invenčný prístup a návrhy na zlepšenie. Pre náš tím je kľúčové nájsť kolegyňu, či kolegu so záujmom o dlhodobý pracovný pomer a odborné uplatnenie

Ponúkame:

 • flexibilný pracovný čas - dôležité sú výsledky a nie príchod na 07:00;
 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych nabíja pozitívnou energiou;
 • spoluprácu a účasť v projektových tímoch vo svojej oblasti a možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi)
 • elektronické stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity pre zamestnancov - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov. 

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Katarína Kadašiová, tel. +421 41 519 2247, e-mail kariera@sse.sk 

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

 

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.