Ekonóm správy daní I.

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Priemerná hrubá mesačná mzda 1.300 EUR, zložená zo: základnej zložky hrubej mesačnej mzdy 1.014 EUR + štvrťročnej výkonnostnej prémie do výšky 20 % za každý mesiac v hodnotenom štvrťroku + 13. a 14. platu vo výške 56 % + z ďalších zložiek mzdy (odmeny naviazané na pracovný výkon, výsledky spoločnosti, ako aj ďalšie zložky odmeňovacieho systému)
Termín nástupu:IHNEĎ, PRÍP. DOHODOU

Do špecializovaného 10-členného tímu na odbore Závierkové práce a metodika hľadáme novú kolegyňu / nového kolegu, ktorí majú záujem pracovať na pozícii ekonóm správy daní I. v stabilnej a tradičnej energetickej spoločnosti. Ak Vám niečo hovorí oblasť účtovníctva a daní, orientujete sa v legislatívnej i odbornej terminológii, pristupujete k práci systematicky, analyticky a precízne, neváhajte nám odpísať.

Vašou každodennou pracovnou náplňou bude spracovanie a predložene daňových priznaní v oblasti nepriamych daní za určené spoločnosti v rámci skupiny SSE Holding, taktiež práce rôzneho charakteru v oblasti správy daní, ako napr. posúdenie transakcií a účtovných prípadov z pohľadu platnej daňovej legislatívy, kontrola dodávateľských faktúr z pohľadu daňových predpisov, posúdenie zmlúv v rámci prípravného konania z pohľadu finančných a daňových predpisov, pripomienkovanie znenia, príp. návrh úpravy ustanovení zmluvy týkajúcich sa daní.

Vaša systematická a precízna práca je nevyhnutná k spolupráci pri odsúhlasovaní zostatkov na účtoch hlavnej knihy v nadväznosti na podané daňové priznanie. Ďalej sa budete venovať prácam súvisiacim s účtovnou závierkou v rámci procesu správy daní i podporným činnostiam v oblasti priamych daní (DzPPO, zrážková daň, osobitný odvod).

Súčasťou Vašej pracovnej náplne bude telefonická i písomná komunikácia na dennej báze s kolegami z iných organizačných jednotiek, ako aj s externými subjektmi. Prirodzenou súčasťou pracovnej náplne je archivácia účtovných dokladov.

Samozrejmosťou sú odborné vedomosti v oblasti účtovníctva (Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva), v daňovej legislatíve, konkrétne Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a ďalších. Výhodou sú skúsenosti s účtovaním v programe SAP ERP.

Úspešný kandidát by mal mať zodpovedný a spoľahlivý prístup k práci. Dôraz kladieme na precíznosť, samostatnosť, schopnosť tímovej spolupráce. Váš koncepčný, systematický, analytický pohľad na prácu a schopnosť rýchlej adaptácie Vám pomôžu mnohé činnosti vykonávať s ľahkosťou.

Vhodným vzdelaním je stredoškolské ekonomické, príp. vysokoškolské so znalosťou MS Excel MS Word na používateľskej úrovni. Pozícia je určená pre kandidátov s minimálne 3-ročnou praxou na obdobnej pozícii.

Ponúkame:

 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • možnosť práce home office v súlade s internými pravidlami;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Oceníme doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú ponuku.

Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Ivana Strauss, tel.: +421 908 380 137, e-mail: kariera@sse.sk 

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.