Ekonóm plánovania a controllingu

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Priemerná hrubá mesačná mzda 1.380 EUR, zložená zo: základnej zložky hrubej mesačnej mzdy 1.072 EUR + štvrťročnej výkonnostnej prémie do výšky 20 % za každý mesiac v hodnotenom štvrťroku + Dovolenkovej mzdy vo výške 56 % základnej mzdy + Vianočnej mzdy vo výške 56 % základnej mzdy + z ďalších zložiek mzdy (odmeny naviazané na pracovný výkon, výsledky spoločnosti, ako aj ďalšie zložky odmeňovacieho systému)
Termín nástupu:01. 01. 2023, PRÍP. DOHODOU

Do špecializovaného priateľského 8-členného tímu na odbore Controlling hľadáme novú kolegyňu / nového kolegu so skúsenosťami v oblasti plánovania, finančných analýz a účtovníctva. Orientujete sa vo finančných výkazoch, máte prehľad o procese účtovných závierok, zároveň Vás baví práca s číslami a viete na pokročilej úrovni aktívne využívať MS Excel? Pokiaľ dokážete komunikovať v anglickom jazyku odbornú terminológiu, radi Vás uvítame na osobnom pohovore.

Vašou každodennou pracovnou náplňou bude príprava podkladov za pridelené nákladové strediská a menšie spoločnosti skupiny SSE Holding pri procese Fast Close, plánovanie a forecasting, kontrola dát a ich ukladanie do SAP BW. Zároveň budete mesačne rozúčtovávať výkony v IS SAP v rámci druhotného okruhu nákladov.

Dôležitou súčasťou Vašej práce v oblasti plánovania bude spolupráca na tvorbe plánov nákladov a výnosov, štatistických ukazovateľov a výkonov. Budete zodpovedný za import hotových plánov do IS SAP. Neoddeliteľnou súčasťou Vašej pracovnej činnosti bude zisťovanie odchýlok v plnení plánov a ich zdôvodňovanie (aj v anglickom jazyku), spolupodieľanie sa na vypracovaní návrhov na odstránenie odchýlok a kontrola ich dodržiavania.

Vaša systematická a precízna práca je nevyhnutná pre úlohy reportingu, kedy budete pripravovať reporty rôzneho charakteru pre akcionárov, predstavenstvo, štátne inštitúcie a pod. Vaše analytické myslenieschopnosť prepájať údaje a porozumieť súvislostiam využijete pri príprave analýz pre manažment a akcionárov spoločnosti.

Dôležitými predpokladmi na úspešné a naplňujúce vykonávanie nami ponúkanej pracovnej pozície sú prehľad o mesačnom procese účtovných závierok, schopnosť nielen „čítať“ výkazy, ale im aj rozumieť a orientovať sa v nich. Skúsenosti s tvorbou plánov predikcií a analýzou odchýlok voči skutočnosti budete využívať na dennej báze, ako i prácu v MS Excel, ktorý sa stane aktívnou súčasťou Vášho bežného pracovného života. Výhodou je všeobecný ekonomický prehľad a práca v IS SAP.

Úspešný kandidát by mal mať zodpovedný a spoľahlivý prístup k práci. Dôraz kladieme na precíznosť, samostatnosť, schopnosť tímovej spolupráce. Ceníme si iniciatívnych kandidátov, ktorých baví analyzovať „čísla“, odôvodňovať súvislosti i navrhovať riešenia.

Vhodným vzdelaním je vysokoškolské so zameraním na  ekonomické odbory so znalosťou MS Excel na pokročilej úrovni. Pozícia je určená pre kandidátov s minimálne 1-ročnou praxou na obdobnej pozícii.

Ponúkame:

 • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
 • možnosť práce home office v súlade s internými pravidlami;
 • 5 dní platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
 • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
 • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava;
 • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
 • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
 • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Oceníme doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú ponuku.

Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU:
Ing. Ivana Strauss, tel.: +421 908 380 137, e-mail: kariera@sse.sk 

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu. 

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.