Agent Front office

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Základná hrubá mzda: • počas skúšobnej doby € 684,- (fix), • po uplynutí skúšobnej doby € 782,- (fix) + variabilná mesačná odmena (do 25 %) naviazaná na splnenie cieľov + 13. a 14. mzda vo výške 56 % a ďalšie zložky mzdy.
Termín nástupu:Máj 2021

Do nášho tímu agentov pracovnej skupiny Front office hľadáme nových kolegov, ktorých hlavnou náplňou práce bude pasívny telefonický predaj a zákaznícka starostlivosť. Naša pracovná pozícia je vhodná pre cieľavedomého, motivovaného a zodpovedného kandidáta, pre ktorého nie je problém telefonická komunikácia so zákazníkom, spokojnosť našich zákazníkov vníma ako absolútnu prioritu a predajné ciele ako každodennú výzvu.

Budete pracovať na našom internom zákazníckom telefonickom centre, kde denne prijmete cca 100 telefonických hovorov od existujúcich, ako aj potenciálnych zákazníkov. Vašou hlavnou úlohou bude zabezpečenie komplexnej zákazníckej starostlivosti a poradenstva (informačný servis, riešenie problémov, či požiadaviek súvisiacich napr. so zmluvným vzťahom, elektrickou energiou, plynom a podobne). Prostredníctvom predajných rozhovorov každému zákazníkovi ponúknete naše produkty, služby a riešenia, ktoré mu nielen pomôžu ušetriť, ale pohodlne, zaujímavo a dostupne vyriešiť dodávku energií v overenej kvalite.

Už od prvého pracovného dňa budete súčasťou školení, vďaka ktorým spoznáte našu spoločnosť, samotný trh s energiami, jednotlivé produkty a služby, ako aj všetky postupy a procesy. Niekoľko týždňov budete školení internými školiteľmi a neskôr Vám Vaša nadriadená, supervízor a seniorní kolegovia budú vždy ochotní pomôcť. Zameranie vzdelávania je nielen na oblasť nových  produktov, ale aj na zaškolenia sa do IT systémov a pracovných postupov. U nás pracujeme najmä v programoch SAP, Lancelot, MS Word a v ďalších interných systémoch. A preto sú dôležité Vaše počítačové zručnosti na minimálne pokročilej užívateľskej úrovni a podmienkou je schopnosť rýchleho zaučenia sa do všetkých systémov.

Okrem zákazníckej starostlivosti aj aktívne predávate. Na predaj budú naviazané aj Vaše mesačné ciele. Pomôžu Vám externé školenia zamerané na komunikáciu, predajné techniky a v neposlednom rade, aj antistresové školenie. Vaším plnením cieľov si individuálne ovplyvňujete 25 % variabilnú „predajnú a kvalitatívnu“ zložku, ktorú môžete aj preplniť.

Táto pozícia je pre Vás vhodná, ak ste osobne motivovaní pre prácu v oblasti starostlivosti o zákazníkov, máte proklientský prístup a záujem neustále sa vzdelávať. Musí Vám záležať na plnení predajných cieľov. Dôležitá je odolnosť voči stresu, cieľavedomosť, systematický prístup k práci a dobré komunikačné zručnosti. Vašou veľkou výhodou je, ak máte skúsenosti priamo z call centier, bankovníctva, či finančníctva, ale naša pozícia je vhodná aj pre absolventov.

Pracovať budete v otvorenej kancelárii a Váš kolektív bude prevažne dámsky. Naši kolegovia sa vedia podporiť, zasmiať sa, ale aj medzi sebou súťažiť - majú rôzne predajné súťaže, kde výhry sú nielen finančné, ale aj tradičné, či netradičné voľno-časové poukazy.

Prevádzková doba call centra je od 07:00 do 18:00 hod. (pondelok - piatok), v rámci ktorej sú stanovené zmeny v trvaní 8 hodín so začiatkom od 07:00, 08:00, 09:00 a 10:00. Svoj rozpis zmien budete vedieť vždy na mesiac vopred a súčasťou pracovnej pozície sú aj nadčasy.

Ponúkame:

  • 7,5 hodinový pracovný úväzok - v prepočte o 16 dní v roku viac voľna;
  • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce - oddych s rodinou a priateľmi nabíja pozitívnou energiou;
  • možnosť sebarealizácie, kariérneho rastu, podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji - rastieme spolu;
  • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti - iba spoločný úspech podporuje našu stabilitu;
  • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu - oceňujeme reálny výkon;
  • firemné, kultúrne, športové podujatia, teambuildingové a spoločenské akcie - najskôr kvalitná práca, potom kvalitná zábava a my sa bavíme radi;
  • možnosť zapojenia sa do charitatívnych a dobrovoľníckych akcií, či ekologických vylepšení - nie je nám to jedno;
  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie - spoločne myslíme na budúcnosť;
  • príspevky zo Sociálneho fondu (napr. rekondičné pobyty, MDD, Mikuláš, rekreácia detí, narodenie dieťaťa, darovanie krvi) stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca - lebo benefitov nie je nikdy dosť;
  • profitový systém inovácií pre zamestnancov - realizujeme a oceňujeme nápady našich zamestnancov. 

 

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU NA KONTAKTNÚ OSOBU: Ing. Pavol Tichý, tel. +421 41 519 2497, e-mail kariera@sse.sk.

DO PREDMETU E-MAILU UVEĎTE NÁZOV PRACOVNEJ POZÍCIE, NA KTORÚ REAGUJETE.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.