Agent Front office

Miesto výkonu práce:Žilina
Finančné ohodnotenie:Základná hrubá mzda 748,- (fix) + variabilná mesačná odmena (do výšky 20 %) naviazaná na splnenie mesačných cieľov + ďalšie zložky mzdy odmeňovacieho systému.
Termín nástupu:01.10.2019

Hlavnou náplňou práce pri tejto pracovnej pozícii je pasívny telefonický predaj a zákaznícka starostlivosť. Hľadáme cieľavedomého kandidáta, pre ktorého nie je problémom telefonická komunikácia so zákazníkom, spokojnosť zákazníkov prioritou a predajné ciele výzvou. Táto pracovná pozícia je vhodná pre zodpovedných a samostatných zamestnancov, ktorí majú záujem rozvíjať svoju kariéru v oblasti starostlivosti o zákazníkov a obchodu.

Na uvedenú pracovnú pozíciu obsadzujeme viac pracovných miest.

Požiadavky:

 • úplné stredoškolské, prípadne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa;
 • MS Word a MS Excel na užívateľskej úrovni a schopnosť rýchleho zaučenia sa do ďalších IT systémov;
 • záujem a schopnosť vzdelávať sa v oblasti energetiky, nových produktov, systémov a postupov;
 • výhodou pracovné skúsenosti s aktívnym predajom (call centrá, bankovníctvo, finančníctvo a podobne).

Osobnostné predpoklady:

 • silná osobná motivácia pracovať v oblasti obchodu a starostlivosti o zákazníkov;
 • ochota a záujem učiť sa nové veci;
 • proklientský prístup a zmysel pre detail;
 • zodpovednosť, samostatnosť a odolnosť voči stresu;
 • ambícia plniť stanovené ciele, schopnosť a chuť identifikovať a využiť predajnú príležitosť;
 • schopnosť pracovať v neštandardnej pracovnej dobe.

Ponúkame Vám:

 • možnosť sebarealizácie, naštartovania novej kariéry a odborného rastu;
 • podieľanie sa na úspechoch a rozvoji silnej a stabilnej spoločnosti;
 • motivujúce finančné ohodnotenie v závislosti od pracovného výkonu;
 • podpora v osobnom, ako aj v odbornom rozvoji (komunikačné, predajné školenia, mentoring a kaučing);
 • kultúrne, športové podujatia, teambuildingové, spoločenské akcie a dobrovoľnícke aktivity;
 • bohatý sociálny program a príspevky v zmysle sociálneho programu;
 • a 14. plat, ročné odmeny naviazané na ekonomické ukazovatele a kondíciu spoločnosti;
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie;
 • voľné víkendy, týždeň platenej dovolenky nad rámec Zákonníka práce;
 • stravné lístky plne hradené zo strany zamestnávateľa a ďalšie benefity zamerané na zamestnanca.

Vašou náplňou práce bude: 

 • aktívny predaj produktov a služieb spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s.;
 • komplexná zákaznícka starostlivosť a poradenstvo v súlade s internými procesmi (napr. zmluvný vzťah, alebo aj úspory elektrickej energie a podobne);
 • administratívne činnosti spojené s obsluhou komunikačných kanálov.

Pracovná doba:

 • pondelok až piatok;
 • prevádzková doba call centra: 07:00 - 18:00 hod.;
 • v rámci prevádzkovej doby sú stanovované zmeny v trvaní 8 hodín (začiatok napr. o 7:00, o 8:00, o 9:00, prípadne o 10:00 hod.).

INFORMÁCIE K VÝBEROVÉMU KONANIU

Vážení uchádzači, v prípade záujmu zašlite ŽIVOTOPIS so zameraním na Vaše odborné znalosti v zmysle našich požiadaviek na pracovnú pozíciu. Uvítame doručenie MOTIVAČNÉHO LISTU alebo aspoň krátkeho sprievodného textu, v ktorom popíšete, prečo ste sa rozhodli reagovať na našu pracovnú pozíciu. Dokumenty, prosím, zašlite V SLOVENSKOM JAZYKU na kariera@sse.sk.

Do predmetu e-mailu uveďte názov pracovnej pozície, na ktorú reagujete.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní do 21 pracovných dní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené špecifické požiadavky a naše predstavy o úspešnom kandidátovi. V rámci výberového konania v sídle našej spoločnosti absolvujete tak osobný individuálny rozhovor, ako aj ďalšie časti, ktoré nám pomôžu spoznať Vašu osobnosť a odborné predpoklady pre pracovnú pozíciu.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s týmto výberovým konaním organizovaným našou spoločnosťou, vystupujete ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste a dotazníku.

Spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: subjekty vykonávajúce psychodiagnostiku, poskytovateľ IT podpory, subjekt zabezpečujúci výkon externého auditu, spolupracujúce personálne agentúry a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona.  Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín mimo EÚ, ani prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín.

Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu.

Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, a právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: www.sse.sk.

Ako dotknutá osoba nás môžete kontaktovať e-mailom na kariera@sse.sk alebo poštou na adrese sídla prevádzkovateľa. Dotknutá osoba sa môže v prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov obrátiť tiež na zodpovednú osobu e-mailom na adresu dpo@sse.sk. Poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní.