ŽIADOSŤ O UZATVORENIE ZMLUVY O VÝKUPE ELEKTRINY NA KRYTIE STRÁT A ZMLUVY O DOPLATKU

Žiadateľ EIC odber
Výrobca   EIC výroba
Názov IČ0/Dát.
narodenia
Zastúpený
IČ DPH
DIČ   Bankové   spojenie   - /
Zapísaný v
Regist.číslo platiteľa 
spot.dane z elektriny 
Sídlo ulica
Sídlo obec  
Sídlo PSČ
Telefón
E-mail  
Mobil
Korešpondenčná adresa
Názov
Ulica
Obec  
PSČ
Z A R I A D E N I E   V Ý R O B C U   E L E K T R I N Y
Názov Napäťová
hladina
Adresa ulica
Adresa obec  
Adr. PSČ
Typ ZVE
OZE Technológia Uvedenie do prevádzky
  
 
KVET Primárny zdroj Posledná rekonštrukcia, modernizácia
  
CIV [MW]
Právo na podporu končí    Číslo rozhodnutia
Poznámka
Elektromer číslo (KS)
stav    ku dňu       Fakturačný násobiteľ  
Elektromer číslo (D)
stav    ku dňu       Fakturačný násobiteľ  
P L Á N   N A   R O K   
QVS [MW]
 
QV [MWh]
CEPSD [€/MWh]   QSTR [MWh]    
QT [MWh]
QDOP [MWh]   CKS [€/MWh]    
  Vytlačiť : Zmluva o výkupe na krytie strát    Zmluva o Doplatku    Príloha
Poznámka :
Pre korektnú tlač je potrebné povoliť tlač pozadia a obrázkov. Pre Internet Explorer je možné toto nastavenie urobiť v menu Nastroje -> Možnosti siete internet -> Spresnenie -> Tlač -> Tlačiť farby a obrázky pozadia, v Mozille FireFoxe je toto možné nastaviť cez menu File -> Page Setup... -> Print Background (colors & images)