OZNÁMENIE O UPLATNENÍ PODPORY NA ROK 2017

  Číslo zmluvy     EIC odberu EIC výroby
  V Ý R O B C A
  Názov     IČ0/Dát.
 narodenia
 
  Zastúpený  
  IČ DPH   DIČ   Bankové  spojenie (IBAN)    SWIFT   
  Zapísaný v   Regist.číslo platiteľa 
spot.dane z elektriny 
 
  Sídlo ulica   Sídlo obec   Sídlo PSČ   
  Telefón   E-mail   Mobil   
  Z A R I A D E N I E   V Ý R O B C U   E L E K T R I N Y
  Názov  
  Adresa ulica   Adresa obec   Adr. PSČ   
  Typ ZVE   OZE Technológia  Uvedenie do prevádzky    
    KVET Primárny zdroj  Posledná rekonštrukcia, modernizácia    
  CIV [MW]     Číslo rozhodnutia  
  Poznámka  
  Elektromer   číslo (KS)   Elektromer číslo (D)    CEPSD [€/MWh]       
  S K U T O Č N O S Ť   Z A   R O K   
  Zdroj (generátor)  QV (MWh)  QTVS (MWh)  QOVS (MWh)  QD (MWh)  QDOP (MWh)  QE (MWh)
 
  O Č A K Á V A N Á    S K U T O Č N O S Ť   Z A   R O K   
 Zdroj (generátor)  QV (MWh)  QTVS (MWh)  QOVS (MWh)  QD (MWh)  QDOP (MWh)  QE (MWh)
 
  P L Á N O V A N É    Ú D A J E    Z A   R O K   
 Zdroj (generátor)  QV (MWh)  QTVS (MWh)  QOVS (MWh)  QD (MWh)  QDOP (MWh)  QE (MWh)
 
  Týmto oznamujem Stredoslovenskej energetike-Distribúcií, a.s. ako prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, že
     a) uplatňujem si podporu podľa §3 ods. 1 písm. b) Zákona o podpore v kalendárnom roku 2017
     b) uplatňujem si podporu podľa §3 ods. 1 písm. c) Zákona o podpore v kalendárnom roku 2017
   
QV - výroba elektriny na svorkách generátora/ov v MWh
QTVS - technologická vlastná spotreba elektriny - vlastná spotreba pri výrobe elektriny v zariadení výrobcu elektriny v MWh
QOVS - ostatná vlastná spotreba výrobcu elektriny v MWh
QD - dodávka elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny pre odberateľov elektriny priamym vedením v MWh
QDOP - množstvo elektriny v MWh, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa zákona č.309/2009 Z.z. o podpore OZE a VUKVET
QE - dodávka elektriny vyrobenej v zariadení výrobcu elektriny do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy v MWh
CEPSD - cena pre stanovenie doplatku - cena z cenového rozhodnutia

Vyplnené a podpísané oznámenie je potrebné doručiť písomne v papierovej podobe s označením zásielky "Oznámenie o uplatnení podpory" na adresu: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, a to najneskôr v lehote uvedenej v § 4 ods. 2 písm. c) Zákona o podpore.

Upozornenie pre výrobcov s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia väčším ako 1 MW:
V zmysle § 4 ods. 2 písm. b) Zákona o podpore je výrobca s právom na podporu povinný oznámiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, s ktorým má uzavretú zmluvu o dodávke elektriny, predpokladanú charakteristiku svojej dodávky v termínoch uvedených v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy. Prevádzkový poriadok spoločnosti Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. je prístupný na webovej stránke www.sse-d.sk.

Poznámka :

Pre korektnú tlač je potrebné povoliť tlač pozadia a obrázkov. Pre Internet Explorer je možné toto nastavenie urobiť v menu Nastroje -> Možnosti siete internet -> Spresnenie -> Tlač -> Tlačiť farby a obrázky pozadia, v Mozille FireFoxe je toto možné nastaviť cez menu File -> Page Setup... -> Print Background (colors & images)