SEARCH on the SSE page   Zmena odberateľa na existujúcom odbernom mieste

 

Zmenou odberateľa rozumieme zánik zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny medzi pôvodným odberateľom elektriny a dodávateľom elektriny a zároveň vznik novej zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny medzi novým odberateľom elektriny a dodávateľom elektriny bez prerušenia zásobovania odberného miesta elektrinou.

Nakoľko nie je možné, aby existovali dve zmluvy na dodávku elektrickej energie o dodávke a distribúcii elektriny na jedno odberné miesto súčasne, pri zmene odberateľa je potrebné, aby najskôr zanikla pôvodná zmluva.

Zmenu odberateľa na odbernom mieste zrealizujete cez Telefónne zákaznícke centrum písomne prostredníctvom formulára  "Požiadavka na zmenu zmluvného vzťahu...", viď Formuláre na stiahnutie.

Zmenu odberateľa na odbernom mieste zrealizujete v Zákazníckom centre v regióne pôsobnosti Vašej spoločnosti s určeným manažérom alebo písomne na adrese:

  • Stredoslovenská energetika, a. s.,
    Tím TOP FIRMY A ORGANIZÁCIE,
    Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
    e-mail: top@sse.sk
    fax: 041/519 2 19

Doklady potrebné pre uzatvorenie, zmenu a ukončenie zmluvy o dodávke elektrickej energie pre odberateľov kategórie NN - Podnikatelia
Doklady potrebné pre uzatvorenie, zmenu a ukončenie zmluvy o dodávke elektrickej energie pre odberateľov kategórie VN - Podnikatelia

V prípade, že pri zmene sadzby nie je potrebná návšteva odberného miesta pracovníkom SSE-D, a. s., alebo autorizovanej osoby Prevádzkovateľom distribučnej sústavy, SSE-D, a. s.,  nie je táto služba spoplatňovaná.

Pokiaľ je potrebné pri zmene produktu, alebo distribučnej sadzby vykonať návštevu odberného miesta (zmena sadzby s výmenou meracieho prístroja, prípadne parametrizácia meracej sústavy), realizované úkony sú spoplatňované podľa platného Cenníka služieb.

 

Stredoslovenská energetika, a. s.Électricité de Francevytlačiť stránkuna začiatok stránkymap of footer